Protocollen

Sociaal veiligheidsplan
Veiligheid staat centraal in de missie en visie van onze school. Door het bieden van veiligheid is optimale ontwikkeling mogelijk. In dit plan staat hoe wij op onze school onveiligheid voorkomen en hoe wij handelen als de veiligheid toch in gevaar komt. 

Pestprotocol

Pesten wordt op het ProNovaCollege niet geaccepteerd. Sinds dit schooljaar hebben we een eigen anti-pestcoördinator: Mevr. Smit (m.smit@pronovacollege.nl). Wordt een leerling gepest, dan kan dit bij haar gemeld worden. In ons pestprotocol staan de stappen die wij zetten in het geval van pesten.

Protocol schorsen en verwijderen

Het kan voorkomen dat handelingen en gedragingen van een leerling zó normafwijkend en ernstig zijn, dat de directie het besluit neemt de leerling te schorsen of zelfs definitief van school te verwijderen. Wij volgen hiervoor de stappen van ons protocol.

Privacyverklaring OSVS

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en u hierover transparant te informeren. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we privacy van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers waarborgen en hoe we ervoor zorgdragen dat derden niet, of alleen onder strenge voorwaarden, bij deze gegevens kunnen.

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft, dan is de directeur van de school vaak de meest aangewezen persoon om uw klacht te behandelen. U kunt voor uw klacht ook terecht bij de OSVS.

 

 

ProNova