Protocollen

*Door op de titels te klikken, kunt u de protocollen lezen

Sociaal veiligheidsplan
Veiligheid staat centraal in de missie en visie van onze school. Door het bieden van veiligheid is optimale ontwikkeling mogelijk. In dit plan staat hoe wij op onze school onveiligheid voorkomen en hoe wij handelen als de veiligheid toch in gevaar komt. 

Anti-pestprotocol

Pesten wordt op het ProNovaCollege niet geaccepteerd. Onze anti-pestcoördinator is Mevr. Smit (m.smit@pronovacollege.nl). Wordt een leerling gepest, dan kan dit bij haar gemeld worden. In ons anti-pestprotocol staan de stappen die wij zetten in het geval van pesten.

Protocol schorsen en verwijderen

Het kan voorkomen dat acties en/of gedrag van een leerling zó normafwijkend en ernstig zijn, dat de directie het besluit neemt de leerling te schorsen of zelfs definitief van school te verwijderen. Wij volgen hiervoor de stappen van ons protocol. Ouders worden altijd op de hoogte gebracht van zo'n situatie. 

Privacyverklaring OSVS

Wij vinden het belangrijk netjes om te gaan met persoonsgegevens en u hierover transparant te informeren. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we de privacy van leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers waarborgen en hoe we ervoor zorgen dan anderen niet, of alleen onder strenge voorwaarden, bij deze gegevens kunnen.

Klachtenregeling

Als u een klacht heeft, dan is de directeur van de school de persoon die uw klacht behandelt. U kunt voor uw klacht ook terecht bij de OSVS.

Schoolondersteuningsprofiel

Deze rapportage beschrijft de visie op de ondersteuningsmogelijkheden die de school biedt om passend onderwijs te verzorgen en de ontwikkeldoelen die wij onszelf stellen. 

 

ProNova