Informatie 

Contact

We vinden het belangrijk u te betrekken bij het onderwijs van uw kind. Mentoren hebben daarom regelmatig contact met u. Wij vinden het fijn als u bij belangrijke zaken die spelen in de thuissituatie telefonisch of per mail contact zoekt met de mentor, leerlingcoördinator of ondersteuningscoördinator van uw kind.  

 

Ziekmelden en afwezigheid

  • Als uw kind ziek is, belt u als ouder/verzorger tussen 7.45 en 8.30 uur naar de receptie van school te bellen (010 - 471 50 52) om dit door te geven.  
  • Een bezoek aan een arts, tandarts of een instantie gebeurt het liefst buiten schooltijd. Mocht dit echt niet lukken, geeft u dan deze afspraak ruim op tijd door aan de receptie.  
  • Als u uw kind niet ziek of afwezig meldt, is er sprake van ongeoorloofd verzuim. We zijn verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar en bij DUO. U wordt vervolgens opgeroepen voor een gesprek met de leerplichtambtenaar.  

ProNova

Verlof aanvragen

In zeer speciale situaties kunt u vrij vragen bij de directie van de school. U moet dan tenminste drie dagen van tevoren een verlofbrief invullen en inleveren. De (adjunct-)directeur beoordeelt dan of de aanvraag toegekend wordt. U kunt het aanvraagformulier hier downloaden.

 

Medezeggenschapsraad

Wilt u samen met een enkele personeelsleden meedenken over het beleid van de school, dan kunt u deelnemen aan de MR. Enthousiaste ouders nodigen wij hier graag voor uit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de MR: mevr. Bastiaans.