Verzuimregeling

Verzuimregeling

Regeling te laat komen voor verwijzing naar Halt. Subregio Nieuwe Waterweg Noord, januari 2011

De 3, 6, 9, 12 regeling:

De leerplichtwet ziet te laat komen als ongeoorloofd verzuim.
Om tegemoet te komen aan de wens van veel schooldirecteuren om het te laat komen aan te pakken is de ‘‘3-6-9-12 afspraak” bedacht. Deze regeling is een goede manier voor scholen om samen met de afdeling leerplicht het probleem van het te laat komen aan te pakken.

Voorwaarde voor verwijzing naar Halt:

Scholen dienen in hun schoolgids/nieuwsbrief de te laat regeling opgenomen te hebben.
De leerling moet 12 jaar of ouder zijn.
De leerling moet voldoen aan de voorwaarden voor verwijzing naar Halt.

De leerling moet een bekennende verklaring afleggen.
Ouders/verzorgers dienen toestemming te verlenen voor de Halt verwijzing. Indien ouders of leerlingen niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen zal overgegaan worden tot het opmaken van een proces-verbaal.
De Halt verwijzing dient ter voorkoming van een proces-verbaal.

De procedure:

 

3 - Bij drie maal te laat vindt er een gesprek plaats met de leerling en eventueel zijn of haar ouders/verzorgers.

6 - Bij zes maal te laat worden de ouders schriftelijk of in een persoonlijk gesprek op de hoogte gebracht van het te laat komen en van de mogelijke consequenties.

9 - Bij negen keer te laat gaat een brief uit naar de ouders met daarin de waarschuwing dat bij de volgende keer te laat komen, gemeld gaat worden bij de leerplichtambtenaar.

12 - Bij twaalf keer te laat gaat er een brief naar ouders met de mededeling dat nu melding gedaan wordt bij de leerplichtambtenaar. Vanuit leerplicht zal een waarschuwingsbrief naar de ouders verzonden worden waarin ouders gevraagd worden het te laat komen te stoppen. Indien er geen verbetering optreedt zijn mogelijke sancties niet uitgesloten.

15 - Bij vijftien keer te laat roept de leerplichtambtenaar de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers op voor een gesprek. Deze melding kan resulteren in een HALT-traject voor de leerling.

Versie 2011-01

Terug

Burgemeester Honnerlage Gretelaan 494

3118 BB Schiedam

010 - 471 50 52

info@nullpronovacollege.nl