Verlofaanvraag

Verlof buiten schoolvakanties

Vrij krijgen buiten de schoolvakanties is (bijna) nooit mogelijk.

Familiebezoek, verwachte verkeersdrukte, het niet kunnen boeken van een vliegticket in een bepaalde week, een speciale vakantieaanbieding, of het feit dat een ander kind uit het gezin al vrij is, etc. zijn géén geldige redenen om extra vakantieverlof te krijgen, eerder met vakantie te gaan of later terug te komen.

Ook een werkgeversverklaring vormt geen reden om automatisch extra vakantieverlof te krijgen. Bijna altijd liggen hieraan economische en/of organisatorische redenen ten grondslag en dit is volgens de leerplichtwet geen reden om extra vakantieverlof te mogen verlenen.

Het is slechts in een zeer beperkt aantal situaties mogelijk om extra verlof te verkrijgen. Er moet sprake zijn van gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden verstaan we bijvoorbeeld het overlijden van naaste familieleden, bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel, het bijwonen van een huwelijk van een naast familielid en verhuizing. In genoemde situaties wordt u gevraagd hier bewijs van te overleggen, zoals overlijdensakte, medische verklaring, trouwboekje, uittreksel burgerlijke stand.

Tevens is het soms mogelijk om vanwege de specifieke aard van het beroep van de ouder(s) in aanmerking te komen voor extra verlof, maar alleen wanneer het voor het gezin in geen enkele schoolvakantie mogelijk is om twee weken aaneengesloten vakantie te hebben.  Er moet dan voornamelijk worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, respectievelijk werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in een schoolvakantie vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakantie tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

Aanvragen voor vakantieverlof voor de eerste twee lesweken van het schooljaar worden nooit gehonoreerd.

Verlofaanvragen moeten tijdig en schriftelijk ingediend worden. Verlofaanvragen tot en met 10 schooldagen worden behandeld door de schooldirecteur, waarbij hij/zij vaak advies vraagt aan de leerplichtambtenaar over het wel of niet toekennen van het verlof. Verlofaanvragen van meer dan 10 dagen worden in behandeling genomen door de leerplichtambtenaar.

Als er ongeoorloofd toch vakantieverlof wordt opgenomen, dan is de directeur verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Tegen ouders kan proces-verbaal worden opgemaakt. De rechter kan in die gevallen een forse geldboete opleggen.

Namens de leerplichtambtenaren van het Regionaal Bureau Leerplicht Maassluis Vlaardingen Schiedam.

 

Aanvragen Verlof

Een formulier voor het aanvragen van verlof is te verkrijgen op de administratie van de school of u kunt dit downloaden (zie: downloads). Het ingevulde formulier dient vooraf aan het verlof te worden ingeleverd en voorzien zijn van een handtekening van een van de ouders/verzorgers. Indien een leerling niet op school verschijnt en er vooraf geen verlof is aangevraagd, dan zal deze afwezigheid als ongeoorloofd verzuim worden genoteerd. Hiervan zal melding worden gemaakt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woonachtig is.

 

Afwezigheid / ziekmelden

  • Ouders/verzorgers zijn verplicht om school vóór 8:30 uur telefonisch in kennis te stellen van ziekte van hun kind. In geval van stage belt de leerling zelf zijn stagebedrijf om zich ziek te melden.
  • Ziekmelden per email of per Whatsappbericht wordt niet geaccepteerd daar controle niet mogelijk is
  • Afspraken bij bv dokter, tandarts of orthodontist worden, indien mogelijk, buiten lestijd gepland. Voorafgaand aan het bezoek komt de leerling, indien haalbaar, gewoon naar school. Na het bezoek gaat de leerling naar school en vervolgt hij het lesprogramma.
  • Te laat of niet (tijdig) afmelden zal worden genoteerd als “ongeoorloofd afwezig”. Hiervan wordt melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar.

Voor afmelden: 010 – 471 50 52

Terug

Burgemeester Honnerlage Gretelaan 494

3118 BB Schiedam

010 - 471 50 52

info@nullpronovacollege.nl