Aanmelding en Toelating

 

ProNovaCollege is een openbare school voor praktijkonderwijs. Dit houdt onder meer in dat in principe alle leerlingen die in aanmerking komen voor deze vorm van onderwijs moeten worden geplaatst. Leerlingen uit onze eigen regio (Schiedam, Vlaardingen en Maassluis) worden altijd geplaatst, echter leerlingen uit andere regio’s worden alleen dan aangenomen als er nog plaatsen over zijn.

 

Welke leerlingen komen in aanmerking voor praktijkonderwijs?

Dat zijn leerlingen die in elk geval voldoen aan de volgende criteria:

 1. een IQ (Intelligentie Quotiënt) tussen de 60 en 80
 2. een leerachterstand van tenminste 3 jaar op 2 van de vier volgende
  leergebieden:

  • technisch lezen
  • begrijpend lezen
  • spelling
  • rekenen

Indien de toelatingscommissie van de school (bestaande uit Zorgteam en MT) een leerling toelaatbaar acht, dan wordt voor deze leerling een ‘Pro-beschikking’ aangevraagd. Nadat deze aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de school een beschikking en wordt de leerling geplaatst. De ouders ontvangen een schriftelijke bevestiging van definitieve plaatsing. Wordt de beschikking geweigerd dan is er de mogelijkheid van beroep. Dit geldt voor zowel het ProNovaCollege als voor de betreffende ouder / verzorger.

De intake
Voordat een leerling kan worden besproken in de toelatingscommissie moet deze vanzelfsprekend eerst worden aangemeld op het ProNovaCollege. De aanmelding vindt uitsluitend op afspraak plaats. Het intakegesprek kent de volgende deelnemers: de intaker, de leerling en tenminste één van de wettelijke vertegenwoordigers van de leerling. Een intake duurt gemiddeld een klokuur. Leerling en ouder/verzorger ondertekenen de schoolregels. Deze schoolregels zijn een afgeleide van de gedragsregels voor het openbaar onderwijs in de gemeente Schiedam en staan vermeld op de website van de school.
Ook verleent de ouder/verzorger toestemming om de betreffende basisschool waarvan de leerling afkomstig is te raadplegen. Deze school verzorgt tevens een uitgebreid onderwijskundig rapport en levert dit aan ProNovaCollege aan.

Na plaatsing
Is een leerling eenmaal geplaatst, dan volgt er ter introductie één kennismakings dag in juni. Het eerste schooljaar begint met introductiedagen. Tijdens diverse activiteiten in de eerste week worden de leerlingen geobserveerd, waarna de klasindeling definitief worden vastgesteld

Terug

Burgemeester Honnerlage Gretelaan 494

3118 BB Schiedam

010 - 471 50 52

info@nullpronovacollege.nl